Docencia de posgrao

Durante o curso 2022-2023 os membros da área de Xeometría e Topoloxía imparten os cursos de posgrao que a continuación se relacionan.

(Tamén pode consulta-los impartidos durante os cursos anteriores).
 

Bioinformática.
Créditos: 3.
Máster: Investigación biomédica (P2061104).
Profesorado: Antonio Mariano Gómez Tato.
Programa.
Biomatemática.
Créditos: 3.
Máster: Matemáticas (P1141203).
Profesorado: Antonio Mariano Gómez Tato.
Programa.
Cohomoloxía de variedades.
Créditos: 3.
Máster: Matemáticas (P1141108).
Profesorado: Jesús Antonio Álvarez López.
Programa.
Matemáticas para profesorado de educación secundaria.
Créditos: 5.
Máster: Profesorado de educación secundaria obrigatoria, bacherelato, formación profesional e ensino de linguas (P32412207).
Profesorado: María Elena Vázquez Abal.
Programa.
Métodos matemáticos da Física.
Créditos: 3.
Máster: Matemáticas (P1141211).
Profesorado: Modesto Ramón Salgado Seco.
Programa.
Temas actuais na investigación matemática.
Créditos: 3.
Máster: Matemáticas (P1141105).
Profesorado: María Elena Vázquez Abal.
Programa.
Teoría de grafos.
Créditos: 3.
Máster: Matemáticas (P1141203).
Profesorado: Fernando Alcalde Cuesta.
Programa.
Traballo fin de máster.
Créditos: 18.
Máster: Matemáticas (P1141106).
Profesorado: José Carlos Díaz Ramos, Eduardo García Río, Antonio Mariano Gómez Tato, Enrique Macías Virgós, Modesto Ramón Salgado Seco e María Elena Vázquez Abal.
Programa.
Xeometría de Riemann.
Créditos: 3.
Máster: Matemáticas (P1141106).
Profesorado: Eduardo García Río.
Programa.
Xeometría e Topoloxía de variedades.
Créditos: 6.
Máster: Matemáticas (P1141104).
Profesorado: José Carlos Díaz Ramos.
Programa.