Docencia no terceiro ciclo 2008-09

Durante o curso 2008-2009 os membros do departamento de Xeometría e Topoloxía impartiron os seminarios de terceiro ciclo que a continuación se relacionan. Pertencían ó programa de doutoramento denominado "Matemáticas (Álxebra, Análise matemática e Xeometría e Topoloxía)" do que foi responsable o Instituto de Matemáticas (e corresponsables científicos os departamentos de Álxebra, Análise matemática, e Xeometría e Topoloxía).
 
Variedades con estruturas especiais.
Créditos: 4.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: Modesto Ramón Salgado Seco.
Topoloxía alxébrica.
Créditos: 4.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: Enrique Macías Virgós.
Complementos de xeometría de Riemann.
Créditos: 4.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: Eduardo García Río e María Elena Vázquez Abal..
Grupos de Lie e representacións.
Créditos: 4.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: José Antonio Oubiña Galiñanes e Juan Francisco Torres Lopera.
Teoría de foliacións.
Créditos: 4.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: Jesús Antonio Álvarez López.