Docencia no terceiro ciclo 1995-96

Durante o curso 1995-96 o departamento de Xeometría e Topoloxía impartiu os seminarios de terceiro ciclo que a continuación se relacionan. Todos eles eran optativos de tipo B e pertencían ó segundo curso do programa de doutoramento en Xeometría e Topoloxía (44-1), correspondente ó bienio 1994-96.Cuantificación xeométrica.
Obxectivos: Introduci-los conceptos básicos de Xeometría Simpléctica e presenta-las formulacións hamiltoniana e simpléctica da mecánica clásica. Desenvolve-la teoría clásica de Kostant-Jousian de cuantificación xeométrica. Para isto, estudiarase previamente a topoloxía e xeometría dos fibrados principais de grupo S1. Presenta-lo programa de cuantificación xeométrica das variedades de Poisson (proposto por Weinstein), incluindo tanto resultados como problemas abertos.
Créditos: 4.
Contidos fundamentais: Variedades simplécticas: nocións básicas. Fibrados principais de grupo S1: nocións topolóxicas e xeométricas, clasificación. Precuantificación xeométrica: condición de precuantificación, exemplos, cuantomorfismos e espacio de representación. Cuantificación xeométrica: polarizacións a corrección metalineal, o núcleo BKS. Variedades de Poisson: nocións básicas e integración simpléctica. Cuantificación xeométrica das variedades de Poisson: precuantificación, exemplos e problemas abertos.
Profesorado: Fernando Alcalde Cuesta.
G-estructuras.
Obxectivos: Proporcionar ó alumno os coñecementos básicos sobre a Teoría de G-Estructuras, coa finalidade de dotalo dunha visión global das distintas estructuras xeométricas que resultan fundamentais na Xeometría Diferencial.
Créditos: 2.
Contidos fundamentais: G-estructuras: teoría xeral. G-estructuras definidas por tensores. G-conexións. Tensores de estructura. Problemas de integrabilidade.
Profesorado: Modesto Ramón Salgado Seco.
Homotopía e modelos minimais.
Obxectivos: Introducir ó alumno no estudio da Homotopía Racional dun espacio 1-conexo. Para elo empregarase a Teoría dos Modelos Minimais.
Créditos: 4.
Contidos fundadamentais: Grupos de homotopía dun espacio topolóxico. Fibracións e cofibracións. Sucesión exacta longa de homotopía dunha fibración. Cálculo de grupos de homotopía. Homotopía racional dun espacio 1-conexo. Modelos minimais de espacios 1-conexos.
Programa.
Profesorado: Antonio Mariano Gómez Tato e Daniel Tanré.
Horario: os xoves de 5 a 7.
Data de comenzo: 30 de novembro.
Introducción á teoría de foliacións.
Obxectivos: Trátase de presenta-los topicos básicos da teoría, co estudio detallado dos exemplos máis significativos, e de introducir algúns problemas abertos nos que se está a investigar hoxe e que poden constituír tema dunha tese de doutoramento.
Créditos: 4.
Contidos fundamentais: Foliacións; teorema de Frobenius; exemplos e construccións. Holonomía; estabilidade. Foliacións riemannianas.
Profesorado: Enrique Macías Virgós.
Horario: os martes de 5 a 7.
Data de comenzo: 28 de novembro.
Métodos cohomolóxicos en Xeometría.
Créditos: 4.
Profesorado: Enrique Macías Virgós e Xosé María Masa Vázquez.
Xeometría hermítica.
Obxectivos: Proporcionar ó alumno os coñecementos e técnicas básicas no campo das variedades complexas e case-complexas.
Créditos: 4.
Contidos fundamentais: Variedades case-complexas e complexas; integrabilidade. Clasificación de variedades case-hermíticas. Curvatura de variedades case-hermíticas. Xeometría kähleriana. Variedades case-hermíticas indefinidas.
Profesorado: Agustín Bonome Dopico e Regina Castro Bolaño.