Docencia no terceiro ciclo 1996-97

Durante o curso 1996-97 os membros do departamento de Xeometría e Topoloxía impartiron os seminarios de terceiro ciclo que a continuación se relacionan. Os tres pertencían ó primeiro curso do programa de doutoramento denominado "Matemáticas (Álxebra e Análise matemática)" correspondente ó bienio 1996-98 e do que foi responsable o Instituto de Matemáticas.
 
 
Introducción á xeometría de variedades diferenciables.
Obxectivos: Introducir ós alumnos na teoría de integración en variedades diferenciables con especial énfase no estudio do teorema de Stokes e as súas aplicacións.
Créditos: 4.
Contidos fundamentais: Versións clásicas do teorema de Stokes. Integración en variedades. O teorema de Stokes: formas diferenciais, a diferencial exterior; orientación, volume; integración en variedades; teorema de Stokes e aplicacións.
Profesorado: Eduardo García Río e María Elena Vázquez Abal.
Homotopía alxebraica.
Obxectivos: Introducir ó alumno no estudio da homotopía nas categorías de cofibracións.
Créditos: 4.
Contidos fundamentais: Teoría de homotopía clásica. Categorías de cofibracións. Homotopía nunha categoría de cofibracións.
Profesorado: Antonio Mariano Gómez Tato.
Horario: de mañán.
Periodicidade: semanal.
Data de comezo: febreiro de 1997.
Referencia móbil e formas de Maurer-Cartan.
Obxectivos: Presenta-lo método de E. Cartan de "referencias móbiles", a súa relación coa teoría de conexións e a súa utilización en certos problemas xeométricos de existencia e unicidade.
Créditos: 6.
Contidos fundamentais: Ecuacións de Maurer-Cartan nun grupo de Lie. Conexións de Cartan. Diferencial de Darboux. Teoremas de existencia e unicidade de Darboux. Aplicacións do método de referencias móbiles.
Profesorado: Juan Francisco Torres Lopera.
Horario: de tarde.
Periodicidade: semanal.
Data de comenzo: xaneiro de 1997.