Docencia en licenciaturas 1995-96

Materias de primeiro e segundo ciclos impartidas polo departamento de Xeometría e Topoloxía durante o curso 1995-96.Licenciatura en ciencia e tecnoloxía dos alimentos:
Matemáticas.

Licenciatura en farmacia:
Matemática aplicada.

Licenciatura en matemáticas:
Curvas e superficies.
Elementos de topoloxía xeral.
Sistemas diferenciais e grupos de Lie.
Teoría global de superficies.
Topoloxía alxebraica.
Topoloxía dos espacios euclidianos.
Topoloxía e cálculo en variedades.
Topoloxía xeométrica.
Topoloxía xeral.
Xeometría IV.


Curvas e superficies.
Licenciatura: Matemáticas.
Curso: Terceiro.
Créditos: 9.
Descriptores: Elementos de xeometría diferencial: teoría local de curvas. Superficies regulares. A xeometría da aplicación de Gauus. Teorema egregium de Gauss.
Profesorado: Luís Ángel Cordero Rego e Luís María Hervella Torrón.

Elementos de topoloxía xeral.
Licenciatura: Matemáticas.
Curso: Segundo.
Créditos: 6.
Descriptores: Elementos de topoloxía: espacios topolóxicos e subespacios. Espacio suma, producto (finito) e cociente. Espacios normais e teoremas de extensión. Compacidade. Conexidade e conexidade por camiños.
Profesorado: Fernando Alcalde Cuesta, Antonio Mariano Gómez Tato e José Antonio Oubiña Galiñanes.

Matemática aplicada.
Licenciatura: Farmacia.
Curso: Primeiro.
Créditos: 7,5.
Descriptores: Principios básicos de matemáticas. Biometría e estatística aplicadas ás ciencias farmacéuticas.
Profesorado: Agustín Bonome Dopico, Manuela Beatriz Rodríguez Moreiras e Modesto Ramón Salgado Seco.

Matemáticas.
Licenciatura: Ciencia e tecnoloxía dos alimentos.
Curso: Adaptación.
Créditos: 6.
Descriptores: Cálculo, análise, estatística e informática.
Profesorado: Jesús Antonio Álvarez López.

Sistemas diferenciais e grupos de Lie.
Licenciatura: Matemáticas.
Curso: Cuarto.
Créditos: 6.
Descriptores: Subvariedades. Sistemas diferenciais. Teorema de Frobenius. Grupos de Lie. Álxebras de Lie. Subgrupos de Lie e espacios homoxéneos.
Profesorado: Luís María Hervella Torrón, Enrique Macías Virgós e María Elena Vázquez Abal.

Teoría global de superficies.
Licenciatura: Matemáticas.
Curso: Terceiro.
Créditos: 6.
Descriptores: Desprazamento paralelo. Teorema de Gauss-Bonnet. Xeometría diferencial global de superficies.
Profesorado: Luís Ángel Cordero Rego, Luís María Hervella Torrón e María Elena Vázquez Abal.

Topoloxía alxebraica.
Licenciatura: Matemáticas.
Curso: Quinto. (Plano antigo.)
Profesorado: Antonio Mariano Gómez Tato e Xosé María Masa Vázquez.

Topoloxía dos espacios euclidianos.
Licenciatura: Matemáticas.
Curso: Primeiro.
Créditos: 9.
Descriptores: Elementos de topoloxía: descripción da topoloxía de R^n. Concepto xeral de espacio topolóxico. Compacidade e conexidade en R^n. Espacios métricos. Converxencia. Continuidade uniforme. Teorema de compleción.
Profesorado: Xosé Manuel Carballés Vázquez, Regina Castro Bolaño e Juan Francisco Torres Lopera.

Topoloxía e cálculo en variedades.
Licenciatura: Matemáticas.
Curso: Cuarto.
Créditos: 9.
Descriptores: Variedades topolóxicas. Topoloxía. Variedades diferenciables. Particións da unidade. Espacios tanxente e cotanxente. Campos de vectores e formas diferenciais. Operadores en variedades. Diferencial exterior. Orientación en variedades. Integración. Teorema de Stokes.
Profesorado: José Antonio Oubiña Galiñanes.

Topoloxía xeométrica.
Licenciatura: Matemáticas.
Curso: Cuarto.
Créditos: 6.
Descriptores: Grupos topolóxicos e variedades. Os grupos clásicos. Grassmannianas. Álxebras de Clifford. Os grupos Spin. O grupo de Lorentz. Aproximación afín. O teorema da función inversa. Variedades diferenciables.
Profesorado: Fernando Alcalde Cuesta.

Topoloxía xeral.
Licenciatura: Matemáticas.
Curso: Cuarto.
Créditos: 6.
Descriptores: Axiomas de separación. Teorema de Tychonov. Teoremas de encaixamento. Compactificación. Metrizabilidade.
Profesorado: Enrique Macías Virgós.

Xeometría IV
Licenciatura: Matemáticas.
Curso: Quinto. (Plano antigo.)
Profesorado: Agustín Bonome Dopico, Manuela Beatriz Rodríguez Moreiras e Modesto Ramón Salgado Seco.