PROGRAMA DE TOPOLOXÍA DOS ESPACIOS EUCLIDIANOS

PROFESOR/ES:
BONOME DOPICO, AGUSTIN
CASTRO BOLAÑO, REGINA MARIA
HERVELLA TORRON, LUIS MARIA
OUBIÑA GALIÑANES, JOSE ANTONIOPROGRAMA


1.- Os espacios euclidianos: Norma euclidiana e distancia. Bolas e relacións métricas. Conxuntos abertos e pechados. Espacios e subespacios.

2.- Converxencia: Sucesións. Converxencia e topoloxía. Sucesións de Cauchy. A completitude de R e de Rp. Teorema de Bolzano-Weierstrass.

3.-Continuidade: Funcións continuas. Continuidade uniforme. Continuidade secuencial. Restricción e extensión de funcións. Conxuntos densos. Homeomorfismos. Propiedades topolóxicas.

4.-Compacidade e conexidade: A condición de Borel-Lebesgue. Teorema de Heine-Borel. A condición de Bolzano-Weierstrass e a compacidade secuencial. Compacidade e continuidade. Continuidade uniforme. Conexidade. Conxuntos compactos e conexos.AVALIACIÓNExame


BIBLIOGRAFÍA


Bartle, R.G., Introducción al Análisis Matemático.
Ed. Limusa, México, 1980.
Chinn, W.G. e Steenrod, N.E., Primeros conceptos de Topología.
Ed. Alhambra, Madrid, 1975.
Masa, X.M., Topoloxía Xeral. Introducción aos espacios euclidianos, métricos e topolóxicos.
Univ. Santiago de Compostela, 1999.
Sutherland, W.A., Introduction to metric and topological spaces.
Clarendon Press, Oxford, 1975.