Exercicio 1.5
Axuda

a) ¿Hai algún punto do eixo de ordenadas para o que a horizontal non corte ao grafo?

¿Hai algún punto do eixo de ordenadas para a que a horizontal corte ao grafo en máis de un punto?

c) Para x 0 a función composta toma o mesmo valor que f en -x. Para x≥ 0 a función composta toma o mesmo valor que f.