Exercicio 2.2
Axuda

Son inmediatas, partindo do cadrado da norma:

|| x||2  =  |x1|2+|x2|2+ ... +|xp|2 .