Exercicio 3.1

Axuda


Sexa a o supremo de E, e supoñamos a∉E. Razoa que a intersección E∩(a-1/n,a) é non baleira e toma un xn nela para cada n∈ N.