Exercicio 3.2


Sexa L a recta, {(xn,yn)} unha sucesión nela. Supoñamos que a sucesión converxe en R2 a un punto (x0,y0).

Expresade analiticamente o feito de que cada punto (xn,yn) pertenza a L. Concluíde que (x0,y0) verifica a mesma condición.