Exercicio 3.2

Axuda


Sexa L a recta, {(xn,yn)} unha sucesiāŅn nela. Supoāąamos que a sucesiāŅn converxe en R2 a un punto (x0,y0).