Exercicio 3.5

Axuda


Abonda escribir as dúas condicións, ser de Cauchy para {xn} e que límk→∞(Ak) = 0, e comparalas.