Exercicio 4.5
Axuda

Calquera función con dominio Z é continua.

Podes utilizar o criterio de continuidade secuencial para comprobar que f non é continua en ningún punto de Z.