Exercicio 4.7
Axuda

Sexa {(xn,yn)} (0,0). Podemos supor (xn,yn)≠ (0,0) para todo n (¿Por qué?). A cuestión é saber se a sucesión

converxe a (0,0). Ou sexa, se as dúas sucesións

converxen a 0. Pódese comezar probando, por simplicidade, con yn = 0 e xn> 0.