Exercicio 4.8
Axuda

Considera a función continua

h:XR

dada por h(x) = f(x)-g(x). Sexa x X e { xn} unha sucesión de puntos de D converxendo a x. Verifícase

h(xn) ≤ 0

para todo n.