Exercicio 5.4
Axuda

Constrúe unha sucesión { xn} con xn Kn.