Exercicio 5.5
Axuda

Supón X = { x1, … ,xk} , k≥ 2. Comproba se os conxuntos X-{ xk} e { xk} forman unha separación de X.