Exercicio 1.2
Máis axuda

B1É Bn para todo n. Logo,

n NBn  =  B1 .

Se x ou y son diferentes de cero, x2+y2 > 0. Logo existe un n tal que

1 /n2 ≤ x2+y2 .

Así,

n NBn  =  {(0,0)} .