Exercicio 1.7
Máis axuda

Para debuxar o conxunto B, comezamos transformando a condición de definición,

|x-3|+|y+2| ≤ 1 ,

noutras catro condicións que non fan intervir o valor absoluto:

 

|x-3| ≤ 1-|y+2| ,

 

|y+2|-1 ≤ x-3 ≤ 1-|y+2| ,

 

|y+2| ≤ x-2 ;    |y+2| ≤ 4-x ,

 

2-x ≤ y+2 ≤ x-2 ;    x-4 ≤ y+2 ≤ 4-x

 

e, finalmente,

0 ≤ x+y ≤ 2 ,

4 ≤ x-y ≤ 6 .