Docencia no terceiro ciclo 2006-07

Durante o curso 2006-2007 os membros do departamento de Xeometría e Topoloxía impartiron os seminarios de terceiro ciclo que a continuación se relacionan. Pertencían ó programa de doutoramento denominado "Matemáticas (Álxebra, Análise matemática e Xeometría e Topoloxía)" do que foi responsable o Instituto de Matemáticas (e corresponsables científicos os departamentos de Álxebra, Análise matemática, e Xeometría e Topoloxía).
 
Estructuras en variedades.
Créditos: 4.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: Luís Ángel Cordero Rego e Modesto Ramón Salgado Seco.
Topoloxía alxebraica.
Créditos: 4.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: Antonio Mariano Gómez Tato e Xosé María Masa Vázquez.
Xeometría de Riemann.
Créditos: 4.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: Eduardo García Río e María Elena Vázquez Abal..
Grupos de Lie e representacións.
Créditos: 4.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: José Antonio Oubiña Galiñanes e Juan Francisco Torres Lopera.
Teoría de foliacións.
Créditos: 4.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: Fernando Alcalde Cuesta e Enrique Macías Virgós.
Seminario avanzado en teoría do índice.
Créditos: 2.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: Jesús Antonio Álvarez López.