Docencia no terceiro ciclo 1997-98

Durante o curso 1997-98 os membros do departamento de Xeometría e Topoloxía impartiron os seminarios de terceiro ciclo que a continuación se relacionan. Todos pertencían ó primeiro curso do programa de doutoramento denominado "Matemáticas (Álxebra, Análise matemática e Xeometría e Topoloxía)" correspondente ó bienio 1997-99 e do que foi responsable o Instituto de Matemáticas.
 
 
Espacios febrados.
Créditos: 3.
Profesorado: L. A. Cordero Rego e L. M. Hervella Torrón.
Xeometría simpléctica.
Créditos: 3.
Profesorado: M. R. Salgado Seco e X. M. Carballés Vázquez.
Estructuras en variedades.
Créditos: 3.
Profesorado: A. Bonome Dopico e R. Castro Bolaño.
Complementos de Xeometría de Riemann.
Créditos: 3.
Profesorado: E. García Río e M. E. Vázquez Abal.
Cohomoloxía en variedades.
Créditos: 3.
Profesorado: A. Gómez Tato e E. Macias Virgós.
Análise e Topoloxía en variedades.
Créditos: 3.
Profesorado: J. A. Álvarez López.