Docencia de grao

Materias de grao impartidas pola área de Xeometría e Topoloxía durante o curso 2019-2020.
 
 
Grao en biotecnoloxía:
Matemáticas.
Grao en farmacia:
Matemáticas e Estatística I.
Matemáticas e Estatística II
Grao en matemáticas:
Curvas e superficies.
Historia da Matemática.
Teoría global de superficies.
Topoloxía alxébrica.
Topoloxía de superficies.
Topoloxía dos espazos euclidianos.
Topoloxía xeral
Traballos de fin de grao
Variedades diferenciables

Curvas e superficies.
Grao: Matemáticas.
Curso: Segundo.
Créditos: 6.
Contidos: Curvas no espazo euclídeo 3-dimensional. Fórmulas de Frenet. Centro e radio de curvatura. Hélices. Curvas definidas a partir doutras. Curvas esféricas. Teorema fundamental de curvas. Superficies regulares. A primeira forma fundamental. A xeometría da aplicación de Gauss. A aplicación de Gauss en coordenadas locais. Teorema de Gauss. Aplicacións prácticas.
Bibliografía: P. V. Araújo, "Geometria DIferencial" (IMPA). M. do Carmo, "Geometría diferencial de curvas y superficies" (Alianza). L.A. Cordero, M. Fernández e A. Gray, "Geometría diferencial de curvas y superficies con Mathematica" (Addison-Wesley).
Profesorado: Modesto Ramón Salgado Seco, Juan Francisco Torres Lopera e María Elena Vázquez Abal.
Programa.
Historia da Matemática.
Grao: Matemáticas.
Curso: Cuarto.
Créditos: 2.
Contidos: A evolución histórica dos conceptos de parelelismo e movemento. Os elementos de Euclides e os enunciados do V Postulado. O semiplano de Poincaré e as transformacións lineares fraccionais. O disco de Poincaré e as transformacións de Möbius. A construción de Beltrami dos modelos de Klein e Poincaré. O modelo de hiperboloide de Poincaré.
Bibliografía: H. M. S. Coxeter, "Fundamentos de Geometría" (Limusa-Wiley). D. Hilbert, "Foundations of Geometry" (Open Court). J. Milnor, "Hyperbolic Geometry: the first 150 years" (Bull. A.M.S.). L. A. Santaló, "Geometrías no euclidianas" (Eudeba).
Profesorado: Juan Francisco Torres Lopera.
Programa.
Matemáticas.
Grao: Biotecnoloxía.
Curso: Primeiro.
Créditos: 6.
Contidos: Matrices e determinantes. Sistemas de ecuacións lineais. Diagonalización. Derivada dunha función real. Derivadas de orde superior. Cálculo de primitivas dunha función real de variable real. A integral definida: Regra de Barrow. Ecuacións diferenciais. Integración de ecuacións diferenciais. Aplicacións. Derivadas parciais. Integración múltiple.
Bibliografía: Batschelet, "Matemáticas básicas para biocientíficos" (Dossat). Hadeler, "Matemáticas para biólogos" (Reverté). Martínez Calvo e Pérez de Vargas, "Métodos matemáticos en Biología" (Centro de estudios Ramón Areces). Martínez Calvo e Pérez de Vargas, "Problemas de Biomatemática" (Centro de estudios Ramón Areces).
Profesorado: Jesús Antonio Álvarez López.
Programa.
Matemáticas e Estatística I.
Grao: Farmacia.
Curso: Primeiro.
Créditos: 4,5.
Contidos: Diferenciación. Integración. Ecuacións diferenciais. Estatística descriptiva. Probabilidade. Variables aleatorias e distribucións de probabilidade.
Bibliografía: Larson, Hostetler e Edwards, "Calculo con geometría analítica. Volumen I" (McGraw-Hill). R. Cao Abad, "Introducción a la estadística y sus aplicaciones" (Pirámide).
Profesorado: Xosé Manuel Carballés Vázquez, Miguel Domínguez Vázquez, Modesto Ramón Salgado Seco e Juan Francisco Torres Lopera.
Programa.
Matemáticas e Estatística II.
Grao: Farmacia.
Curso: Primeiro.
Créditos: 4,5.
Contidos: Introdución á inferencia estatística. Estimación. Contrastes de hipótese. Regresión e correlación.
Bibliografía: R. Cao Abad, "Introducción a la estadística y sus aplicaciones" (Pirámide). T. Colton, "Estadística en Medicina" (Masson-Litle, Brown).
Profesorado: José Carlos Díaz Ramos, Antonio Mariano Gómez Tato e Enrique Macías Virgós.
Programa.
Teoría global de superficies.
Grao: Matemáticas.
Curso: Terceiro.
Créditos: 6.
Contidos: Campos de vectores. Orientabilidade. Superficies compactas en R3. A rixidez da esfera. Transporte paralelo e xeodésicas. Teorema de Gauss Bonnet. A aplicación exponencial.
Bibliografía: M.P. do Carmo, "Geometría diferencial de curvas y superficies" (Alianza Editorial). L.A. Cordero, M. Fernández e A. Gray, "Geometría diferencial de curvas y superficies con Mathematica" (Addison-Wesley).
Profesorado: María Elena Vázquez Abal.
Programa.
Topoloxía alxébrica.
Grao: Matemáticas.
Curso: Cuarto.
Créditos: 6.
Contidos: Homotopía de aplicacións. O grupo fundamental. Proxeczóns de revestimento. Revestimentos e grupo fundamental. Homoloxía singular. Complexos de cadeas.
Bibliografía: Allen Hatcher, "Algebraic Topology" (Cambridge U.P.). E.L. Lima, "Grupo fundamental e espaços de recobrimento" (IMPA).
Profesorado: Fernando Alcalde Cuesta.
Programa.
Topoloxía de superficies.
Grao: Matemáticas.
Curso: Terceiro.
Créditos: 4,5.
Contidos: Compacidade. Conexidade. Homotopía. Grupo fundamental. Superficies compactas.
Bibliografía: C. Kosniowski, "Topología algebraica" (Reverté). W. S. Massey, "Introducción a la topología algebraica" (Reverté). J. R. Munkres, "Topología" (Prentice-Hall).
Profesorado: Jesús Antonio Álvarez López e Xosé Manuel Carballés Vázquez.
Programa.
Topoloxía dos espazos euclidianos.
Grao: Matemáticas.
Curso: Primeiro.
Créditos: 6.
Contidos: Os espazos euclidianos. A topoloxía do espazo euclidiano. Converxencia. Completitude. Continuidade. Continuidade global. Propiedades topolóxicas. Conexidade. Compacidade.
Bibliografía: R.G. Bartle, Introducción al Análisis Matemático (Ed. Limusa, México, 1980). G. Buskes e A. Van Rooij, Topological spaces (Springer, 1996). W.G. Chinn e N.E. Steenrood, Primeros conceptos de Topología (Ed. Alhambra, 1975). X.M. Masa, "Topoloxía xeral" (Universidade de Santiago de Compostela, 1999). W.A. Sutherland, "Introduction to metric and topological spaces" (Clarendon Press, Oxford, 1975).
Profesorado: Eduardo García Río e José Antonio Oubiña Galiñanes.
Programa.
Guía docente.
Topoloxía xeral.
Grao: Matemáticas.
Curso: Terceiro.
Créditos: 4,5.
Contidos: Espazos métricos. Espazos topolóxicos. Metrizabilidade e numerabilidade. Continuidade. Espazos suma e produto. Espazos cociente. Espazos normais.
Bibliografía: X. M. Masa Vázquez. "Topoloxía xeral" (USC, Santiago, 1999). J. R. Munkres, "Topología" (Prentice-Hall, Madrid, 2002).
Profesorado: Fernando Alcalde Cuesta, Antonio Mariano Gómez Tato e Enrique Macías Virgós.
Programa.
Traballos de fin de grao.
Grao: Matemáticas.
Créditos: 12 cada un.

Título: Clasificación de produtos de grafos.
Director: Xosé Manuel Carballés Vázquez.
Alumno: Orlando Pérez Gago.

Título: Derivadas de Lie: Transformacións infinitesimais.
Director: Eduardo García Río.
Alumno: José Miguel Balado Alves.

Título: Ecuaciones de Euler-Lagrange en variedades.
Director: Modesto Ramón Salgado Seco.
Alumno: Raúl Rodríguez Bello.

Título: El grupo de isometrías del plano hiperbólico.
Director: Juan Francisco Torres Lopera.
Alumno: Ismael del Campo López.

Título: Espacios de grafos y grafos aleatorios.
Director: Fernando Alcalde Cuesta.
Alumno: Sergio Herrero Vila.

Título: Estructura comunitaria de la red de neuronas de C. elegans.
Director: Fernando Alcalde Cuesta (Codirector: Álvaro Lozano Rojo.)
Alumno: Sergio Núñez Pazos.

Título: Geometría de los fibrados tangentes y cotangentes (TM y T*M).
Director: Modesto Ramón Salgado Seco.
Alumno: Silvia Souto Pérez.

Título: Grupos de Lie de matrices.
Director: José Antonio Oubiña Galiñanes.
Alumno: Fernando Peñate Moreno.

Título: Grupos de transformacións.
Director: José Carlos Díaz Ramos (Codirector: Alberto Rodríguez Vázquez.)
Alumno: Juan Manuel Lorenzo Naveiro.

Título: Haces y teoría de la señal.
Director: Antonio Gómez Tato (Codirector: Leovigildo Alonso Tarrío.)
Alumno: Patricia Guerra Balboa.

Título: Introducción a los espacios fibrados.
Director: Eduardo García Río.
Alumno: Diego Arufe Castro.

Título: La topología de lo posible.
Director: Antonio Gómez Tato.
Alumno: Laura Fernández López.

Título: Matrices cuaterniónicas.
Director: Enrique Macías Virgós.
Alumno: Esteban Manuel Gómez Castro.

Título: Operadores de Dirac.
Director: Jesús Antonio Álvarez López.
Alumno: Diego Mojón Álvarez.

Título: Superficies de traslación.
Director: Eduardo García Río.
Alumno: Rosalía Rodríguez-Gigirey Villar.

Título: Topoloxía do poset de P-subgrupos dun grupo finito.
Director: Enrique Macías Virgós (Codirector: David Mosquera Lois.)
Alumno: Gabriel Cestafe Martínez de Pumares.

Título: Triangulaciones, lema de Sperner y teorema de punto fijo de Brouwer.
Director: Juan Francisco Torres Lopera.
Alumno: Lucía Domínguez Carballo.
Variedades diferenciables.
Grao: Matemáticas.
Curso: Cuarto.
Créditos: 6.
Contidos: Variedades diferenciables. Aplicacións diferenciables entre variedades. O espazo vectorial tanxente. Aplicación lineal tanxente. Subvariedades regulares. Campos de vectores sobre unha variedade diferenciable. Curvas integrais. Formas diferenciais. A diferencial exterior. Orientacións nas variedades diferenciables. Integración de formas en variedades. Teorema de Stokes. Aplicacións.
Bibliografía: W.M. Boothby, "An introduction to Differentiable Manifolds and Riemannian Geometry" (Academic Press). L. Conlon, "Differentiable Manifolds. A First Course" (Birkhäuser). Y. Matsushima, "Differentiable Manifolds" (Marcel Dekker).
Profesorado: José Antonio Oubiña Galiñanes.
Programa.