Exercicio 1.8
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa

Preliminares


Expresade analiticamente os seguintes subconxuntos X e Y de R2, e escribide a función

f(x,y) = (x , z)

entre eles que se indica no debuxo: