Exercicio 1.3
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Preliminares

Considerade a función f: R  R definida por f(x) = |x|. Calculade a imaxe e a imaxe recíproca por f dos seguintes subconxuntos de R:

A = { 1/n, n = 1,2,3, … } ;   B = [-2,-1];   C = N.