Exercicio 2.6
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Os espazos euclidianos

Dade exemplos de

a) Unha sucesión contractiva { Kn,n N} de conxuntos pechados non baleiros no espazo (0,1), con

e tal que a súa intersección sexa baleira.

b) Unha sucesión contractiva en R de conxuntos non baleiros Un, cumprindo

pero

c) Unha sucesión contractiva en R de conxuntos pechados non baleiros En con