Exercicio 3.1
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Converxencia

Sexa E un subconxunto limitado de R. Demostrade que o seu ínfimo e o seu supremo ou pertencen a E ou son puntos de acumulación de E.