Exercicio 3.4
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa

Converxencia


Sexan {xn} e {yn} sucesións en X, as dúas converxentes a un mesmo punto x0. Demostrade que a sucesión numérica {d(xn,yn)} converxe a cero.