Exercicio 4.11
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Continuidade

Sexa E = R-{ -1}, f,g:E R as funcións dadas por

f(x) =

1


x2+1

;   g(x) =

1


x3+1

.

¿Existen extensións de f ou g a R? En caso de resposta afirmativa, construide unha extensión. ¿É única?