Exercicio 4.7
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Continuidade

Estudade se a seguinte función f:R2R2 dada por

 

é secuencialmente continua no punto (0,0).