Exercicio 4.8
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Continuidade

Sexan f,g :X R dúas aplicacións continuas, D un subconxunto denso de X. Probade:

 

{f(x)≤ g(x)   para todo punto x de D}
{f(x)≤g(x)   para todo punto x de X} .

 

¿Segue a ser válido o resultado de substituírmos ≤ por < nos dous membros da implicación?