Exercicio 4.9
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Continuidade

Sexa

E ={(x,y)R2| |x|+|y|=1, xy≥ 0}

aa---------aaa{(x,y)R2| x2+y2=1, xy≤0}.

Buscade a expresión analítica da función

f:R2-{ (0,0)} E

que se indica na figura, e demostrade que é continua.