Exercicio 5.1
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Compacidade e conexidade

Atopade unha cobertura aberta para cada un dos seguintes conxuntos, que non admita ningunha subcobertura finita:

(0,1);    [0,1]Q ;    B2((0,0),1);    [-1,1]× [-1,1]-{ (0,0)} .