Exercicio 5.4
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Compacidade e conexidade

Sexa {Kn,nN} unha familia contractiva de conxuntos compactos non baleiros en Rp, ou sexa, Kn  Kn+1.

Demostrade que a intersección K da familia é un conxunto non baleiro:

K  =   Kn≠Ø .