Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

4.4  

Teorema.- Sexa f: X Y unha aplicación continua, K un subconxunto compacto de X. A imaxe de K, f(K), é un conxunto compacto en Y.


Corolario.- A compacidade é unha propiedade topolóxica.

Exemplo.- A recta R e o intervalo unidade pechado [0,1] non son homeomorfos, pois o intervalo pechado é compacto e a recta, non.


Teorema.- Un subconxunto non baleiro K de
Rp é compacto sse a imaxe de toda aplicación real continua con dominio K, f: K R, alcanza o máximo e o mínimo.

   

4  Compacidade e conexidade

4.1  Condición de Borel-Lebesgue

4.2  Teorema de Heine-Borel

4.3  Outras caracterizacións da compacidade

4.4  Compacidade e continuidade

4.5  Continuidade uniforme

4.6  Conexidade

4.7  Algúns conxuntos conexos

4.8  Aplicacións da conexidade

4.9  Conxuntos compactos e conexos