Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

3  No estudo de calquera estructura matemática un ingrediente fundamental o constitúen as aplicacións compatíbeis con tal estructura. Así, as aplicacións lineares entre espazos vectoriais, ou os homomorfismos de grupos. Ás estructuras topolóxicas corresponden as funcións continuas.

Eduard Heine (1821-1881), discípulo de Weierstrass e profesor en Bonn e Halle. Demostrou a equivalencia entre continuidade e continuidade secuencial. Tamén probou que unha función continua con dominio un intervalo pechado é uniformemente continua.

   

3  Continuidade

3.1  Funcións continuas

3.2  Continuidade uniforme

3.3  Composición de funcións continuas

3.4  Continuidade global

3.5  Cobertura

3.6  Función combinada

3.7  Continuidade secuencial

3.8  Restricción de funcións

3.9  Conxuntos densos

3.10  Extensión de funcións

3.11  Homeomorfismos