Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

3.6   Sexa U = {Uλ , λ∈Λ} unha cobertura de X. Sexan fλ: Uλ Y aplicacións tales que

fλ (x)  =  fμ (x)

se x pertence a Uλ e Uμ, λ, μ∈Λ. Daquela, pódese definir unha aplicación f: X Y por

f(x)  =  fλ(x)   se    x∈Uλ .

A aplicación f así construída chámase aplicación combinada da familia de aplicacións {fλ, λ∈Λ}.

Teorema.- Sexa U = {Uλ, λ∈Λ} unha cobertura aberta de un espazo X, {fλ, λ∈Λ} unha familia de aplicacións continuas con dominio cada aberto Uλ e rango un espazo Y. Se as restriccións ás interseccións dos dominios coinciden, a aplicación combinada resultante é unha aplicación continua.

O mesmo ocorre se a cobertura é pechada e finita.

   

3  Continuidade

3.1  Funcións continuas

3.2  Continuidade uniforme

3.3  Composición de funcións continuas

3.4  Continuidade global

3.5  Cobertura

3.6  Función combinada

3.7  Continuidade secuencial

3.8  Restricción de funcións

3.9  Conxuntos densos

3.10  Extensión de funcións

3.11  Homeomorfismos