Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

3.3  

Teorema.- Sexan f: X Y e g: Y Z dúas aplicacións. Sexan y = f(x) e z = g(y). Se f é continua en x e g é continua en y, daquela a súa composición, g o f: XZ, é continua en x. En particular, a composición de aplicacións continuas é unha aplicación continua.

   

3  Continuidade

3.1  Funcións continuas

3.2  Continuidade uniforme

3.3  Composición de funcións continuas

3.4  Continuidade global

3.5  Cobertura

3.6  Función combinada

3.7  Continuidade secuencial

3.8  Restricción de funcións

3.9  Conxuntos densos

3.10  Extensión de funcións

3.11  Homeomorfismos