Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

Definición.- Sexa X Rp un espazo. Unha cobertura de X é unha familia U de subconxuntos de X cuxa unión é todo X,

No caso en que todos os conxuntos de U sexan abertos, diremos que é unha cobertura aberta. No caso de ser U finita, diremos que é unha cobertura finita. Se todos os conxuntos de U son pechados, diremos que é unha cobertura pechada.

   

3  Continuidade

3.1  Funcións continuas

3.2  Continuidade uniforme

3.3  Composición de funcións continuas

3.4  Continuidade global

3.5  Cobertura

3.6  Función combinada

3.7  Continuidade secuencial

3.8  Restricción de funcións

3.9  Conxuntos densos

3.10  Extensión de funcións

3.11  Homeomorfismos