Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

3.4  

Teorema.- Sexa f: X Y unha aplicación. As seguintes condicións son equivalentes:

1.    f é continua .

2.    A imaxe recíproca por f de todo conxunto aberto en Y é un conxunto aberto de X.

3.    A imaxe recíproca por f de toda bóla aberta en Y é un conxunto aberto de X.

4.    A imaxe recíproca por f de todo conxunto pechado en Y é un conxunto pechado de X.

   

3  Continuidade

3.1  Funcións continuas

3.2  Continuidade uniforme

3.3  Composición de funcións continuas

3.4  Continuidade global

3.5  Cobertura

3.6  Función combinada

3.7  Continuidade secuencial

3.8  Restricción de funcións

3.9  Conxuntos densos

3.10  Extensión de funcións

3.11  Homeomorfismos