Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

3.10  

Definición.- Sexa E un subespazo de un espazo X, f: EY unha aplicación continua. Chámase extensión de f a unha aplicación continua F: XY que restrinxida a E coincida con f, F o i = f.


Ou sexa, que faga conmutativo o diagrama


Lema.- Sexa E un subespazo denso de X, denotemos por i a aplicación inclusión, i:EX. Sexa f:EY unha aplicación continua. Se existe unha extensión F: XY de f, é única.

Teorema.- Sexa E un subespazo denso de X⊂Rp, denotemos por i a aplicación inclusión, i:EX. Sexa Y un subespazo pechado de Rq. Sexa f:EY unha aplicación uniformemente continua. Entón, f admite unha extensión g: X Y, que é única e uniformemente continua.

   

3  Continuidade

3.1  Funcións continuas

3.2  Continuidade uniforme

3.3  Composición de funcións continuas

3.4  Continuidade global

3.5  Cobertura

3.6  Función combinada

3.7  Continuidade secuencial

3.8  Restricción de funcións

3.9  Conxuntos densos

3.10  Extensión de funcións

3.11  Homeomorfismos