Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

3.11  

Definición.- Sexan XRp,  YRq dous espazos. Diremos que unha aplicación h: X Y é un homeomorfismo se é continua e ten aplicación inversa, h-1:Y X, tamén continua.

Cando entre dous espazos X e Y existe un homeomorfismo, dise que son homeomorfos, e se escribe

XY

 

Proposición.- A composición de homeomorfismos é un homeomorfismo.

Dun xeito algo formal e reduccionista, poderíase dicir que a topoloxía se ocupa do estudo daquelas propiedades que se conservan por homeomorfismos, as denominadas propiedades topolóxicas. Moitas das propiedades que imos considerar, por exemplo, a compacidade e a conexidade que estudaremos no próximo capítulo, son topolóxicas. Do feito de seren os homeomorfismos aplicacións bixectivas segue que a cardinalidade dun conxunto é unha propiedade topolóxica. O ser limitado, por contra, non é unha propiedade topolóxica, como se deduce do feito de ser un intervalo aberto e a recta toda enteira homeomorfos.

   

3  Continuidade

3.1  Funcións continuas

3.2  Continuidade uniforme

3.3  Composición de funcións continuas

3.4  Continuidade global

3.5  Cobertura

3.6  Función combinada

3.7  Continuidade secuencial

3.8  Restricción de funcións

3.9  Conxuntos densos

3.10  Extensión de funcións

3.11  Homeomorfismos