Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

 

 

O espazo euclidiano é o obxecto matemático que mellor se corresponde (en dimensións baixas) coa intuición primitiva de espazo físico. É o marco no que Euclides elaborou a primeira formalización dunha xeometría, ao escribir o primeiro tratado matemático deductivo, os Elementos, e del toman o nome. Neste capítulo, ademais de definir e estudar a estructura que o caracteriza, introdúcense os elementos básicos para o seu tratamento topolóxico.

Imaxe de Euclides (aproximadamente, 325-265 a.n.e.)

   

1  Os espazos euclidianos

1.1  O espazo vectorial Rp

1.2  O producto escalar

1.3  Norma euclidiana

1.4  Distancia euclidiana

1.5  Identidade do paralelogramo

1.6  Bólas e relacións métricas

1.7  Distancia entre conxuntos

1.8  Diámetro dun conxunto

1.9  Conxuntos abertos e pechados

1.10  Espazos e subespazos

1.11  Propiedades dos conxuntos abertos

1.12  Abertos relativos

1.13  Conxuntos pechados