Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

1.6  

Definición.- Chámase bóla aberta en Rp de centro x e raio r ao conxunto de puntos que distan de x menos que r, e se denota por Bp(x,r),

Bp(x,r)  =  { y∈Rp| d(x,y) < r} .

Analogamente, definimos bóla pechada como

Bp[x,r]  =  {y∈Rp| d(x,y)≤ r}  .

Definición.- Un conxunto A en Rp dise limitado se esta contido nalgunha bóla,

Bp(x,r)  tal que  A⊆Bp(x,r) .


   

1  Os espazos euclidianos

1.1  O espazo vectorial Rp

1.2  O producto escalar

1.3  Norma euclidiana

1.4  Distancia euclidiana

1.5  Identidade do paralelogramo

1.6  Bólas e relacións métricas

1.7  Distancia entre conxuntos

1.8  Diámetro dun conxunto

1.9  Conxuntos abertos e pechados

1.10  Espazos e subespazos

1.11  Propiedades dos conxuntos abertos

1.12  Abertos relativos

1.13  Conxuntos pechados