Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

2.1Denotaremos por N ao conxunto de inteiros naturais:

N = {1,2,3,...}


Definición.- Unha sucesión nun espazo X é unha aplicación de N en X,

s : NX.

Normalmente designaremos por xn a imaxe de n, xn=s(n), e denotaremos a sucesión por {xn}. Así, ao escribirmos {xn} sobrentendemos que o índice n percorre o conxunto N. En todo caso, esta notación non debe conducir a identificar a sucesión co conxunto imaxe, formado polos puntos xn. Na sucesión importan os puntos e importan os seus nomes.

   

2. Converxencia

2.1  Sucesións

2.2  Converxencia de sucesións

2.3  Reducción da converxencia á de sucesións numéricas

2.4  Subsucesións

2.5  Converxencia e topoloxí a

2.6  Puntos de acumulación

2.7  Caracterización dos conxuntos pechados

2.8  Sucesións de Cauchy

2.9  A completitude de R

2.10  Completitude de Rp

2.11  Teorema de Bolzano-Weierstrass