Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

2.10  

Definición.- Chámase bloque en Rp ao producto cartesiano de p intervalos pechados. Dados números a1<b1, a2<b2, ..., ap < bp, queda determinado un bloque C,

C  =  {(x1,x2,... ,xp)| ai≤ xi≤ bi, i = 1,2,... ,p} .

 


O seguinte resultado será a nosa primeira forma de aseverar que
Rp é completo. En analoxía co Postulado dos Intervalos Encaixados, o denominamos Teorema dos Bloques Encaixados.

Teorema.- Sexa {Ck, kN} unha sucesión contractiva de bloques non baleiros en Rp, contractiva no sentido de que C1⊇C2⊇ … ⊇Ck⊇ .... Entón existe un punto en Rp que pertence a todos os bloques.

   

2. Converxencia

2.1  Sucesións

2.2  Converxencia de sucesións

2.3  Reducción da converxencia á de sucesións numéricas

2.4  Subsucesións

2.5  Converxencia e topoloxí a

2.6  Puntos de acumulación

2.7  Caracterización dos conxuntos pechados

2.8  Sucesións de Cauchy

2.9  A completitude de R

2.10  Completitude de Rp

2.11  Teorema de Bolzano-Weierstrass