Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

2.5   A converxencia permite caracterizar a topoloxía dos espazos que estamos a estudar e, logo, calquera concepto ou propiedade que só dependa dela. Imos xustificar esta afirmación demostrando que permiten caracterizar os conxuntos pechados.

Antes de nada, ofreceremos unha maneira moi práctica e natural de construír sucesións converxentes. Convén enfatizar que, practicamente sempre, cada vez que necesitemos construír unha sucesión converxente imos recorrer a este método. De feito, condensa a idea clave para xeneralizar o concepto mesmo de converxencia a espazos máis abstractos.

Recordemos a propiedade de R de ser arquimediano: dado xR existe un enteiro natural N tal que x < N. Na proba do lema que segue, ímola utilizar para x = 1/r.

Lema.- Sexa x un punto de X. Tomemos para cada nN un punto xn da bóla BX(x,1/n). A sucesión {xn} así formada converxe a x.

   

2. Converxencia

2.1  Sucesións

2.2  Converxencia de sucesións

2.3  Reducción da converxencia á de sucesións numéricas

2.4  Subsucesións

2.5  Converxencia e topoloxí a

2.6  Puntos de acumulación

2.7  Caracterización dos conxuntos pechados

2.8  Sucesións de Cauchy

2.9  A completitude de R

2.10  Completitude de Rp

2.11  Teorema de Bolzano-Weierstrass