Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

2.7  

Teorema.- Un conxunto E en X é pechado sse contén todos os seus puntos de acumulación.

O seguinte é un procedemento útil para saber se un punto é de acumulación. Obsérvese que a condición no enunciado a seguir de ser xn ≠ x para cada n se verifica automaticamente se xE.

Proposición.- Sexa E un subconxunto de X. Un punto x é de acumulación de E sse existe unha sucesión {xn} de puntos de E, todos diferentes de x, que converxe a x.

Xa que un conxunto é pechado sse contén todos os seus puntos de acumulación, séguese a seguinte caracterización:

Teorema.- Un subconxunto E de X é pechado sse o límite de toda sucesión converxente de puntos de E está en E.

   

2. Converxencia

2.1  Sucesións

2.2  Converxencia de sucesións

2.3  Reducción da converxencia á de sucesións numéricas

2.4  Subsucesións

2.5  Converxencia e topoloxí a

2.6  Puntos de acumulación

2.7  Caracterización dos conxuntos pechados

2.8  Sucesións de Cauchy

2.9  A completitude de R

2.10  Completitude de Rp

2.11  Teorema de Bolzano-Weierstrass