Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

2.2  

Definición.- Unha sucesión {xn} no espazo X converxe a un punto x0 de X se para cada bóla aberta de centro x0, digamos, BX(x0,r), existe un enteiro n0 tal que para n≥ n0 tense xnBX(x0,r).


Diremos, neste caso, que {xn} é unha sucesión converxente, e escribiremos

ou

Diremos, tamén, que x0 é o límite da sucesión.

Denominar cola dunha sucesión ao conxunto de termos da mesma a partir dun dado, ou sexa, aos termos xn con n≥n0, permite abreviar a anterior formulación: unha sucesión converxe a un punto x0 se toda bóla aberta de centro x0 contén unha cola da sucesión.

Lema.- Se unha sucesión {xn} converxe, o límite é único.

   

2. Converxencia

2.1  Sucesións

2.2  Converxencia de sucesións

2.3  Reducción da converxencia á de sucesións numéricas

2.4  Subsucesións

2.5  Converxencia e topoloxí a

2.6  Puntos de acumulación

2.7  Caracterización dos conxuntos pechados

2.8  Sucesións de Cauchy

2.9  A completitude de R

2.10  Completitude de Rp

2.11  Teorema de Bolzano-Weierstrass