Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

2.6   Introduciremos agora un concepto de grande interese na relación entre converxencia e topoloxía, que nos permitirá caracterizar os conxuntos pechados utilizando converxencia.

Definición.- Chámase punto de acumulación dun conxunto E a un punto x tal que para todo r>0 se cumpre


O conxunto de puntos de acumulación de E denomínase conxunto derivado, e se denota por E'. A razón do nome é que, para que teña sentido a noción de derivada dunha aplicación nun punto do seu dominio, éste debe ser de acumulación.

Lema.- Sexa x un punto de acumulación dun conxunto E. Entón toda bóla de centro x contén unha infinidade de puntos de E.

   

2. Converxencia

2.1  Sucesións

2.2  Converxencia de sucesións

2.3  Reducción da converxencia á de sucesións numéricas

2.4  Subsucesións

2.5  Converxencia e topoloxí a

2.6  Puntos de acumulación

2.7  Caracterización dos conxuntos pechados

2.8  Sucesións de Cauchy

2.9  A completitude de R

2.10  Completitude de Rp

2.11  Teorema de Bolzano-Weierstrass