Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

2.3  

Proposición.- Sexa X un espazo. Unha sucesión {xn} converxe a x0 sse a sucesión numérica d(xn,x0) converxe a cero.

En Rp, unha sucesión {xn} converxe a 0 sse a sucesión numérica das normas, {||xn||}, converxe a 0 en R.

A converxencia de sucesións no espazo euclidiano vén determinada pola converxencia de sucesións numéricas.

Proposición.- Sexan xn = (xn1,xn2,... ,xnp) puntos de Rp. A sucesión {xn} converxe en Rp sse cada sucesión {xni} converxe en R.

De forma precisa, cada sucesión {xni} converxe a x0i sse a sucesión {xn} converxe a x0 = (x01,x02,... ,x0p).

   

2. Converxencia

2.1  Sucesións

2.2  Converxencia de sucesións

2.3  Reducción da converxencia á de sucesións numéricas

2.4  Subsucesións

2.5  Converxencia e topoloxí a

2.6  Puntos de acumulación

2.7  Caracterización dos conxuntos pechados

2.8  Sucesións de Cauchy

2.9  A completitude de R

2.10  Completitude de Rp

2.11  Teorema de Bolzano-Weierstrass